Positief resultaat jaarrekening geeft vertekend beeld

Positief resultaat

 

De gemeente Groningen heeft het jaar 2022 afgesloten met een positief resultaat van 27 miljoen euro. Dit is het effect van een eenmalige hogere uitkering van het gemeentefonds (53 miljoen euro) en het over de jaargrens heen lopen van de uitvoering van projecten of beleid. Het resultaat wordt ingezet voor de begroting 2024.

 

Wethouder Financiën Mirjam Wijnja:

“Dit rekeningresultaat geeft een vertekend beeld van de financiële situatie voor de komende jaren. Zoals bekend is er vanaf 2026 een structureel tekort in de gemeentefinanciën. Dit tekort wordt veroorzaakt door een landelijke korting op het gemeentefonds, waardoor gemeenten jaarlijks minder geld ontvangen van het Rijk. Dit staat op gespannen voet met de grote maatschappelijke opgaven waar de gemeente mee te maken heeft en waar ook het Rijk een beroep doet op de daadkracht en oplossingsgerichtheid van gemeenten om ingewikkelde maatschappelijke problemen aan te pakken.”

 

Het bruto resultaat is 82 miljoen euro positief.

 

Dit bedrag is niet vrij besteedbaar; hiervan is € 55 miljoen beschikbaar voor het oorspronkelijke doel. Dit gaat bijvoorbeeld om meerjarige projecten, bijzondere resultaten en samenwerkingsverbanden die de jaargrens passeren. Daarnaast zijn er eind 2022 bedragen vanuit het Rijk ontvangen die niet voor het einde van 2022 ingezet konden worden.
Het college heeft geïnvesteerd in het aanpakken van maatschappelijke opgaven die van invloed zijn op het welzijn van inwoners. Zo is er extra ingezet op het versterken van de schuldhulpverlening door kwijtscheldingsregelingen te versoepelen. Ook zijn belangrijke stappen gezet in de energietransitie, vergroening en een klimaatbestendige en CO2-neutrale gemeente. In de wijk- en dorpsvernieuwingen is meer groen toegevoegd en meer ruimte om elkaar te ontmoeten, te spelen en te recreëren.

 

Forse kostenstijging

De gemeente heeft te maken heeft met forse kostenstijgingen en de investeringsprojecten worden fors duurder. Tegelijkertijd blijft het Rijk onduidelijk over toereikende structurele financiering van gemeenten na 2025. Daardoor is het de komende jaren moeilijk om een sluitende begroting te krijgen. Het College blijft zich inzetten voor voldoende structurele financiering door het Rijk en ontkomt er niet aan het structurele tekort zichtbaar te maken vanaf 2026.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*